کاروانسراهای تاریخی کرمان

165

در شهر کرمان، هفت کاروانسرای تاریخی قرار دارد که به جز کاروانسرای گنجعلی‌خان، بقیه این بناهای ارزشمند قدیمی، در سایه بی توجهی مسئولین و غفلت مالکان در حال تخریب هستند.

تاریخ انتشار 16 مهر 1397