ابشار سر تاف ! شهرستان الیگودرز استان لرستان

759

ابشار سر تاف یکی از ابشارهای کمتر معرفی شده لرستانه که در بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز استان لرستان واقع شده این ابشار از دو طبقه شکل گرفته

تاریخ انتشار 25 خرداد 1397