هلی شات زیبا از جاده فرح آباد ساری ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری )

491

هلی شات زیبا از مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و مناظر چشم نواز اطراف آن واقع در مسیر جاده ساری فرح آباد

تاریخ انتشار 15 شهریور 1398