مسجد جامع ساوه

133

«مسجد جامع ساوه»، از اولین مساجد ساخته شده در ایران است و می توان آثاری از سه دوره تاریخی پیش از اسلام، قرون نخستین اسلام و عصر صفویه را در ساختمان آن مشاهده کرد.

تاریخ انتشار 1 ماه پیش