میدان نقش جهان

219

میدان نقش جهان: از هر حجره درمیدان صدایی می آید سمفونی عشق قلم وچکش قلمزن صدای خوردن مشت برقالب چوبی قلمکار و نقش بستن گل های رنگی روی پارچه.... میدان شاه مانند یک قلب چهاررکن اصلی یک دولت را در زمان گذشته داشته مانند بازار مسجد مدرسه و دولت خانه و امروزه هم قلب اقتصاد و صنعت و مکان ایست گردشگری برای گردشگران. میدان شاه نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

تاریخ انتشار 12 آبان 1397