مسجد تاریخانه دامغان

156

تاثیر زیبایی و شکوه تاریخانه

تاریخ انتشار 10 آبان 1397