صنایع دستی چوبی

1.8K

کارگاه رضا ساداتی در غرب مازندران، خراطی سید محمد سادات اشکور، در روستای توکله شهرستان تنکابن. صنایع دستی روستایی ایران، مشروح در http://arqir.com/410

تاریخ انتشار 14 خرداد 1397