همسفر - اصفهان - 18جاذبه های گردشگری نوش آباد

184

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. این قسمت : جاذبه های گردشگری نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

تاریخ انتشار 17 مهر 1398