بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در گردشگری - بخش پنجم

257

در این بخش از ویدیو، به فرصت های سرمایه گذاری گردشگری ایران و بازارهای آن پرداخته شده است

تاریخ انتشار 12 آبان 1397