سرریز با شکوه سد داریان در طبیعت زیبای اورامانات

5.2K

در سفرمان به منطقه اورامانات از مسیر زیبای نودشه به گردنه تته و سپس روستای اورامان تخت رفتیم. دیدن سرریز با شکوه سد داریان هم هیجان انگیز بود.

تاریخ انتشار 2 مهر 1398