فارو یا جزایر فارو نام جزایر هجده‌ گانه‌ای در شمال اروپا

141

فارو جزاریری در نوروژ

تاریخ انتشار 16 مهر 1398