تصاویری از پرش هیجان انگیز از آبشار

148

ویدیویی هیجان انگیز از بیس جامپر ها که از ارتفاع بسیار زیاد یک آبشار به پایین می پرند و لحظات غیر قابل باوری را تجربه می کنند.

تاریخ انتشار ۲۱ مهر ۱۳۹۶