کشف حیرت انگیز راه زیرزمینی ضد سیل تخت جمشید پس از 2500 س

423

آبیدک زیلایی ، روستای آبیدک زیلایی، رانش زمین روستای، آبیدک زیلایی ، وقوع سیلاب، کانال های زیرزمینی، تخت جمشید ، چاه سنگی تخت جمشید، کانالهای زیرزمینی تخت جمشید، سیل شیراز ۱۳۹۸، ۶ فروردین ۹۸ ، سیل در پاسارگاد ، سیلاب تخت جمشید ، سیلاب شیراز ، وقوع سیل شیراز، تخت جمشید سیل، تخت جمشید در سیل،

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۸