تصویر بادگیر پشت اسکناس دو هزار تومانی متعلق به کجاست؟

95

گزارش مرجان حاجی رحیمی از سرگذشت بادگیری که تنها در پشت یک اسکناس، باقی مانده و خبری از جهانی شدن این فناوری بومی به گوش نمی رسد. امارات شش سال پیش در یونسکو در تلاش برای ثبت بادگیرها به نام خود بود. @GeraaMedia

تاریخ انتشار 16 آبان 1397