مدیریت مهاجرتی و تحصیلی رادسام در آموزش پرورش تورنتو

159

حضور مدیریت گروه مهاجرتی و تحصیلی رادسام در آموزش پرورش تورنتو که باعث پذیرش تعداد زیادی از دانش اموزان برای ترم فوریه گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت radsamca.ir/fa مراجعه کنید. #گروه مهاجرتی و تحصیلی #رادسام #کانادا

تاریخ انتشار 1 ماه پیش