حمام مرتضی علی در دل کویر طبس

564

چشمه آبگرم مرتضی علی یکی از عجایب و دیدنیهای شهر طبس است . برای رسیدن به آبگرم مرتضی علی و طاق شاه عباس باید از روستای خرو بگذرید . بعد از روستای خرو به ابتدای دره که رسیدید خودرویتان را پارک کنید ؛ باید حدود پنج كیلومتر را با پای پیاده طی کنید كه بیشتر این مسیر از داخل آب می گذرد . در طول راه ، دیواره های بلند دره مانندی در دو طرف همراهی تان می کنند که روی آنها حفره های کوچک و بزرگ با نظم خاصی قرار گرفته اند . بعضی از این حفره ها ، چشمه های جوشان آب هستند که بزرگترینشان به حمام مرتضی علی معروف شده است .

تاریخ انتشار 23 مهر 1397