رکابزنی در یک روز برفی در کوهستان هفت چشمه

148

اولین همایش سایکل توریستهای ایران در هفت چشمه کندوان میانه آذربایجان شرقی رکابزنی از روستای تجرق تا طوین در مسیر هفت چشمه در یک روز برفی و سرد

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397