تخت جمشید و حقایق پیرامون آن(قسمت سوم)

374

حقایق پنهان شده از تخت جمشید و هخامنشیان قسمت سوم،،،لطفا برای درک مطالب از قسمت اول شروع به تماشا کنید تا عمق مسئله را به طور کامل درک کنید،لطفا از بازنشر این مطالب برای دوستان خود کوتاهی نکنید که دانستن این موضوع و کتمان آن مصداق بارز خیانت به ملت است.باتشکر

تاریخ انتشار 13 آبان 1397