بندر صنعتی پوتی در گرجستان

117

پوتی ( poti ) یک بندر مهم صنعتی در گرجستان و در دریای سیاه است که دارای منطقه آزاد تجاری می باشد. Anageorgia.com

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397