بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در گردشگری - بخش اول

216

در این بخش از ویدیو، به بررسی آمار توسعه گردشگری در جهان و ایران پرداخته شده است

تاریخ انتشار 9 آبان 1397