دمی با مردم سیستان و بلوچستان

2.4K

خیلی وقته که معنی سفر برام عوض شده. حتی اگر به دیدنِ معبد و مسجد و کلیسا و غیره برم، میرم که رد پای آدما، فرهنگ و رفتارشون رو توی خشت خشت اون آثار پیدا کنم. آخ که چه لذتی داره همنشینی با مردم بومی، شنیدن قصه هاشون و کشف تار و پود و ذره ذره ی وجودشون. چه خوشحالم و سرمست که تونستم چند روزی با مردم سیستان و بلوچستان زندگی کنم و باهاشون یکی بشم.

تاریخ انتشار 14 بهمن 1397