لحظه غافلگیر شدن گردشگران توسط یک نهنگ گوژپشت

6.3K

در طی یک تور گردشگری یک نهنگ گوشپشت از آب بیرون پرید و تمام قایق را خیس آب کرد و بعد با هم گروهی های خود از آنجا دور شد.

تاریخ انتشار 15 مرداد 1397