مکان های شگفت انگیز :واراناسی

170

واراناسی شهری بر کرانه چپ رود گنگ در جنوب شرقی ایالت اوتار پرادش هند است. این شهر از مراکز دینی عمده هندوان است و در نزد بوداییان و پیروان آیین جین نیز مقدس است.

تاریخ انتشار ۱۸ فروردین ۱۳۹۷