چشمه مرتضی علی و طاق عباسی(انتهای مسیر)

1.2K

طاق عباسی(طبس) از این مسیر چند فیلم گرفته ام و برای کاهش حجم به یکدیگر متصل نکرده ام.

تاریخ انتشار 26 فروردین 1393