سفری به طبیعت ارمنستان در فصل های پاییز

418

ماشای دشت های آتشین، شمارش قایق هایی که در انتظار مسافرند، جوش و خروش آب رودخانه و ... تنها گوشه ای از زیبایی های پاییز است که این بار در طبیعت ارمنستان جلوه گری می کند.

تاریخ انتشار ۳ آبان ۱۳۹۶