شهر تاریخی آذر آباد گلپایگان ، میراث امپراتوری ساسانی

103

شهر تارخی آذر آباد در 25 کیلومتری شهرستان گلپایگان قرار دارد که تاریخ آن را متعلق به عصر ساسانیان می داند و بقایای آن هنوز هم پابرجاست .

تاریخ انتشار 9 آبان 1397