مجموعه تاریخی مسجد شاه عباس

564

این مکان در ۲۵ کیلومتری ساری در روستای فرح آباد قرار دارد

تاریخ انتشار 15 شهریور 1398