ریختن آب بر روی ماسه داغ صحرا واکنش ماسه را به آب ببینید

120

ریختن آب بر روی ماسه داغ صحرا واکنش ماسه را به آب ببینید و تصور کنید چقدر ماسه داغ است !

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397