دیوانه بازی و ریسک و هیجان چند جوان پر دل و جرات روی معروف ترین پل ایران تا بند بازی روی یکی از صخره های حوالی شمال شهر تهران

79