تصاویری خیره كننده از منطقه ای باستانی در استرالیا

1.8K

تصاویر یكی از مشهورترین و خیره كننده ترین چشم انداز های طبیعی استرالیا، مشهور به اولورو یا آیرس راك از زاویه ای جدید ثبت شده است.

تاریخ انتشار 10 شهریور 1395