تاثیر رسانه بر فرهنگ(222ثانیه)

812

رسانه ها چگونه فرهنگ سازی می کنند؟ کلیپی آموزنده 3 دقیقه و 42 ثانیه مهدی گلی کارشناس خانواده و فعال رسانه

تاریخ انتشار 3 مهر 1398