شهر زیبای ویسیکو در کشور بوسنی و هرزگوین

429

در شهر کوچکی در شمال غربی سارایِوو سلسله تپه هایی قرار دارند که می توانند نوع نگاه ما را به تمدن بشری تغییر دهند. طبق نظر یک باستان شناس بوسنیایی به نام دکتر سِمیر عثماناچیک (Semir Osmanagic)، پنج تپه ی شهر ویسوکو (Visoko) در واقع اهرامی سی هزار ساله هستند. در این زمینه تنها تعداد اندکی از پژوهشگران تاریخی ادعای سِمیر را، با وجود در دسترس بودن مستندات و شواهد قانع کننده قبول کرده اند.

تاریخ انتشار 26 مهر 1397