ستاره دریایی درحال قدم زدن در ساحل!

4.3K

ستاره دریایی جانوری آبزی است از شاخه خارپوستان و رده ستاره سانان است. در آب های شیرین هرگز نمی توان یک ستاره دریایی پیدا کرد، زیرا آن ها با زندگی در آب شیرین سازگاری ندارند و در آب های کم شور یا بی نهایت شور نیز نمی توانند زندگی کنند. به عنوان مثال در دریای خزر یا دریاچه های داخلی ایران هیچ گونه ای از ستاره های دریایی وجود ندارد. در عوض در خلیج فارس چند گونه از آن ها یافت می شود.

تاریخ انتشار 3 شهریور 1397