فیلمی از شهر یاکوتسک روسیه-سردترین شهر جهان با دمای48-

2.5K

یاکوتسک شهری است در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه است که به عنوان سرد ترین شهر جهان شناخته شده و دمای این شهر در زمستان به 70- هم می رسد. این فیلم از یک روز زمستانی شهر یاکوتسک با دمای 48- درجه است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.rahnama-safar.com مراجعه کنید.

تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 1397