نظر مسافران و توریستها در مورد شهر و مردم بزرگ داراب

161

شهر کهن داراب و یا بهتر بگویم ایران کوچک دارای تنوع اثار تاریخی و گردشگری میباشد

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397