ثروت سرخ مهارلو

350

دریاچه «مهارلو» یا نمك در 30 كیلومتری شهر شیراز با وسعتی حدود 175 كیلومتر مربع، زیستگاه یك سخت پوست كوچك و با ارزش به نام «آرتمیا» Artemia Parthenogenetica یا «میگوی آب شور» است.

تاریخ انتشار 9 خرداد 1397