کباب ماستی یا لاری رستوران استادی دومین رستوران دوبی

1.1K

کباب ماستی یا لاری رستوران استادی دوبی که دومین رستوران ایرانی هست که در امارات باز شده.

تاریخ انتشار 3 بهمن 1397