اظهارات معاون رئیس جمهور درباره تغییر تعطیلی آخر هفته

516

اظهارات معاون رئیس جمهور درباره تغییر روز تعطیل آخر هفته ؛ شنبه ها تعطیل می شود؟ | سرنوشت تعطیلات زمستانی

تاریخ انتشار 4 آبان 1397