سفری به هگمتانه قلب تاریخ ایران (همدان ) HD قسمت نخست

1.5K

تصویربردار و تدوین : علیرضا امیری این مستند به تاریخ کهن همدان یا هگمتانه قدیم تا کنون میپردازد با کیفت تصویر بالا .

تاریخ انتشار 18 خرداد 1396