آرامگاه پوریای ولی در کدام شهر قرار دارد؟

108

پوریای ولی پهلوان نامدار تاریخ ایران برای همگان شناخته شده است اما شاید کمتر کسی بداند آرامگاه او در کجاست ما این پرسش را از شهروندان ارومیه پرسیدیم اما پاسخهایی که دادند بسیار جالب بود حتما ببینید

تاریخ انتشار 17 آبان 1397