اصل ماجرا همراه با دبیر گردشگری جوانان

321

مصاحبه پایگاه خبری اصل ماجرا از خانم کبیری دبیر شبکه ملی گردشگری جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور در نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ انتشار 30 بهمن 1397