کلیسای 700 ساله ایرانی

245

کوچک ترین کلیسای تاریخی و ثبت جهانی شده در ایران که به خاطر راه اندازی یک سد ۶۰۰متر جابه جا شد.

تاریخ انتشار 13 مرداد 1397