نخستین بار چه کسی دایه دایه را خواند

2.9K

ایرج رحمانپور: سال ها این ترانه را به اسم مرحوم حشمت الله رشیدی می شناختند. او نخستین خواننده بود.

تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 1397