غرفه روستای عربی جشنواره نان محلی (مصاحبه و شعر خوانی)

795

غرفه روستای عربی در جشنواره نان محلی در روستای بحیری در بهمن ماه 97 در این فیلم مصاحبه و شعر خوانی محلی را شاه هستید

تاریخ انتشار 28 بهمن 1397