بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در گردشگری - بخش دوم

247

در این بخش از ویدیو، به صادرات، GDP، جایگاه گردشگری در جهان و کشورهای برتر سرمایه گذار در گردشگری پرداخته شده است

تاریخ انتشار 9 آبان 1397