توریست ایرانی و خوش آمدگویی مردم نپال

52.6K

پررنگ ترین خصوصیت مردم نپال مهربانی است. این را در بدو ورود به این کشور متوجه شدم. یک ظهر که خسته بودم و خوابم نمیبرد از در هتل بیرون آمدم،چندین ساعت در شهر پوخارا قدم زدم . از همان دم در هتل به هر کسی که دیدم به زبان نپالی سلام کردم و لبخند زدم و از واکنش مردم فیلم گرفتم. تقریبا تمام مردم جوابم را با مهربانی و لبخند دادند. مردم این کشور در مهربانی نظیر ندارند. این مهربانی و لبخندشان از ته دل بود.

تاریخ انتشار 29 آبان 1396