بحران آب در ایران

893

پروفسور پرویز کردوانی می گوید: تمام ذخیره های آبی سال را استفاده کرده ایم و مانند خانواده ای می مانیم که دیگر پس اندازی ندارد و دستش خالی است. این احتمال وجود دارد، مانند کشورهایی بشویم که شیر آب خانه هایشان قطع شده است و با تانکر به مردم آب جیره بندی داده می شود. اول اسمش نیاز آبی ست بعد می شود نزاع آبی و بعد بحران آب.

تاریخ انتشار 8 مهر 1397