این مرد به حیوان خانگی عجیبش ماهیگیری یاد میدهد

8.7K

این پلیکان بزرگ پس از جدا شدن از گله خود در طول طوفان توسط کارکنان در اردوگاه اکتشافی گرفته شد. جفری، مدیر اردوگاه، هر روز صبح زود بیدار می شد تا ماهیگیری کند و این پلیکان را با خود به ماهیگیری میبرد و بدین ترتیب یک دوستی غیرمنتظره بین آنها ایجاد شد.

تاریخ انتشار 17 مرداد 1397