ویدئوکاست؛ بلندترین مجسمه دنیا

120

هند مسابقه ی مرتفع ترین تندیس دنیا را برد، آیا در چند ماه آینده این رکورد باز هم شکسته می شود؟

تاریخ انتشار 14 آبان 1397