کلیپ معرفی کویر شهداد

89

کویر شهداد، زیباترین کویر دنیازیباترین کویر دنیا با کلوت های منحصربه فردش در منطقه شهداد کرمان قرار دارد تا جایی که میتوان این منطقه را نمایشگاهی از زیباییهای کویر نامید. کویر شهداد که در حاشیه غربی دشت لوت و در شرق کوههای کرمان واقع شده، منطقهای خشک میزان باران آن سالانه از 5/4 میلیمتر تجاوز نمیکند، بسیاری ا کارشناسان معتقدند این منطقه گرمترین نقطه دنیا است.

تاریخ انتشار 05 خرداد 1397